History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
460>_2585830

 
[PLAY]
460>_2585830

lokhu la lokhu~ this and that

[PLAY]
460>_2585830

Learn IsiZulu
Lesson 37
WARNING EXPLICT! Slang

Eish- a way to express frustration
Fong kong – (hmm Chinese ) cheaply made or fake
Ungangidubuli/ ungadubuli- don’t shoot me / don’t shoot
Isibhamu- gun
mpitshi – bro/ friend/ partner
phithizela- when you are busy you walk here and there
Heita- wassup
Chommie- friend
Fokol/fokolo -**** all
Aikona- no way/ not on your life
Tsotsi – thief
Yasis – Jesus man !
Fuseke- **** off/ get lost
Stabane- fag/ gay
Malebe- vagina lips
Golo lwakho- your c**t
Msunu kanyoko- your mum’s c**t
Sifebe- whore
Mdid’ wakho- ***hole
Sihlama- left over shit that rubbed onto underwear
Masende- testicles
Jents- brothers

zulumaiden@live.com
isiZulu.net

[PLAY]
460>_2585830

Learn IsiZulu
Lesson 36
Food

Traditional food
Pap’- made from milled maize look for iwisa
Biltong – dried meat
Mashonzha- worms from mopane tree
Mahewu- made from left over pap’ it’s fermented
Boerewors – spiced sauages eaten in BBQ / braai
Potjeikos- stew made from boiled meat mixed with vegetables eaten with pap’
Amasi – sour milk fermented eaten with pap’
Isidudu- pumkin pap’
Ostrich - intshe . stew it or turn it into dried meat
Beef - inyama yenkomo
Chicken- inyama yenkukhu, wosa inkukhu- roast the chicket
Umngqusho- samp
Bambara groundnut/ indlubu/yubo beans- type of nut but not oily like most nuts
Locust –intethe
Maize ummbila roast or boil
Fish – inhlanzi

Common food
Watermelon –ikhabe
Iganda- egg
Milk- ubisi
Juice- umhluzi
Cooking oil- amafutha wokupheka
Bread –isinkwa
Fried bread - amaqelebengwana

please don't forget to support my podcasts

zulumaiden@live.com
isiZulu.net

[PLAY]
460>_2585830

WORLD CUP SONG
from
http://izn.2.forumer.com/index.php?showtopic=1898

It's "Helele" by Velile & Safri Duo and the lyrics are as follows:

Chorus (2x):
Helele, bomama
Amasiko ethu
Soze aphele kithi
Nabo okhokho bethu
Go for it, children of our mothers!
Our traditions
Will never cease to exist at our place
Nor will our ancestors
Verse:
Amaqhawe esizwe
(Asibonge komama)
Abathokozisa bethu
(Asibonge abazali)
Izimbali zesizwe
(Asibonge komama)
The heroes of the nation
(Let's thank our mothers)
Our wellsprings of joy
(Let's thank our parents)
The flowers of the nation
(Let's thank our mothers)
Pre-chorus:
Uma mina nawe singabambisana
Uma mina nawe singahloniphana
If me and you could help each other
If me and you could respect each other
[chorus (2x)]

Verse:
Amaqhawe esizwe
(Asibonge komama)
Bona basikhulisa
(Asibonge abazali)
Yini ehlula abazali
(Asibonge komama)
The heroes of the nation
(Let's thank our mothers)
It was them who brought us up
(Let's thank our parents)
What could overpower our parents?
(Let's thank our mothers)
Pre-chorus:
Uma mina nawe singabonisana
Uma mina nawe singahloniphana
If me and you could look after each other
If me and you could respect each other
[chorus (1x)]

Bridge:
Phambili, bomama
Themba lesizwe
Hheyi ubuhle benu
Soze buphele
Forward, children of our mothers
Hope of the nation
Hey, your beauty
Will never cease to exist
[chorus (2x)]

[PLAY]
460>_2289412

Learn isiZulu
Lesson 35
complaints and hobbies

please support my podcasts by donating to cynthia.e.moyo@googlemail.com

I like sleeping ngithanda ukulala
Ngelanga elinye ngilala amahola alishumi
In one day i sleep for 10hours

Computer ikhompuyutha
Ilanga liyaze lishone elokhe ekhangele ikhompuyutha
The sun sets while still looking at the computer

Shopping ukuhamba ukuyathenga
Iviki kalipheli nginga hambanga ukuyathenga ihembe
A week doesn’t pass without me buying a shirt

Football ibhola
Ibhola liyamu hlanyisa
Football makes him crazy

Collecting stamps etc ukuqoqa izitembu
Uyathanda ukuqoqa izitembu ezemazweni
He likes collecting stamps from different countries

Reading ukubala
awumboni engabali
can ever see them not reading

Watching T.v ukubukela iT.V
Ulivila lomuntu, akayenzi lutho. Ilinga liyaze lishone ebukele iT.V
She is lazy, never does anything. The day even passes while she is watching T.V

Gardening ukuyanza ingadi
Umtwana wakhe ukhuthele, uyancedisa abazali bakhe engadini
The child is energetic (form of praise) she helps her parents do the garden

Travelling hambahamba
Akahlali phansi, uthanda ukuhamba labantu emazweni
Doesn’t settle down, she likes going with people to different countries

Hunting ukuzingela
Nxa ehamba ukuyazingela uthatha umkhonto owaphiwa nguyisemkhulu
When going hunting he likes to take a spear given by his grandfather

Cooking pheka
Ngiyathanda ukupheka akakhekhe
I like baking cakes

zulumaiden@live.com
visit http://isizulu.net/

[PLAY]
460>_2585830

Learn isiZulu
Lesson 34
Common medical words

http://www.wolfescape.com/WebPages/ZuluDict.htm
this contains medical words and phrases mainly used by nurses etc

http://books.google.com/books?id=ZzYLAAAAQAAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
this has zulu stories also translated into English

http://www.isolezwe.co.za/
South African written in Zulu

disease/ flue- umkhuhlane
Kanti awuboni na? Umunto lowu ulomkhuhlane !
Can’t you see? This person has a disease

AIDS – ingculazi
Ulengculazi – he/she has AIDS

Cancer umhlaza / umdlavuza
Kade ephethwe ngumdlavuza
She had cancer

Asthma - isifuba somoya
Moya= breath/ air
Umuntu lowu engagijimi, ulesifuba somoya
This person mustn’t run, she has asthma

Epilepsy – Isifo sokuwa
Kuwa = fall
Lo baba wakhe ulesifo sokuwa

T.B isifo sofuba
Fuba= chest
Wabulawa ngesifo sofuba

Chicken pox- inqubulungwana / upokisi
Ngeviki eyadlulayo babanjwa ngepokisi
Last week they caught chickenpox

Diarrhoea- Sheka/hudo
Angilalanga izolo, kade ngisheka ubusuku bonke
I didn’t sleep yesterday, i had diarrhoea all night

Constipation – ukuqumbeka
Phuza lokhu uyaqeda ukuqumbeka
Drink this, it will end constipation

Urine umchamo
Umchamo wami awulunganga
My urine is not right (bad colour)

STD - isifo socansi
Uhamba ulala labantu uzothola isifo socansi
You go sleeping around! You will catch an STD

Rash – Qubuka
Unyawo lwami luqale ukuqubuka
My leg started getting a rash !

Itch – kuyaluma
Uthe Inxeba yakhe iyaluma
He said his wound is itchy

Cut - ukusika
Bazoyi sika ngoMgqibelo
They will cut it on Saturday

Swelling - kuyavuvuka
Mhlawumbe usuvuvukile
Maybe it’s swollen

Pus ubomvu

zulumaiden@live.com
also visit http://isizulu.net/

[PLAY]
460>_2585830

we are 1 this month
ngiyabonga kakhulu.

Please keep on listening to my podcasts

zulumaiden@live.com
also visit http://isizulu.net/

happy anniversary !!!!! woop woop

[PLAY]
460>_2585830

Learn isiZulu
Lesson 33
Lion king Sing along

http://the.lionking.org/lyrics/rotpl.phtml

BUSA
lyrics: [translation of Zulu]
(Chorus)
Busa le lizwe [Rule this land]
Busa le lizwe [Rule this land]
Busa lomhlaba wethu [Rule this land of ours]
Busa ngo xolo [Rule with peace]
(Repeat)

Shwele baba [Hail to you, Father]
Siyakubongela [We are grateful to you]
Usi lethel' injabulo [You brought us happiness]
Noxolo [And peace]

Shwele baba [Hail to you, Father]
Siyakubongela [We are grateful to you]
Liqhakazise baba [Brighten our future]
Ngo thando [With love]

(Repeat chorus twice)

Bayede baba [Father, we salute you]
Sikhokhele bo [Lead us]
Busa lomhlaba [Rule this land]
Ngo thando [With love]
(Repeat)

Busa ngo thando [Rule with love]
Busa ngo thando [Rule with love]
Busa ngo thando [Rule with love]
Busa ngo xolo [Rule with peace]
(Repeat)

Ubuse ngo thando [You must rule with love]
Ubuse ngo xolo [You must rule with peace]
Ubuse ngo thando [You must rule with love]
Busa Simba, busa Simba [Rule Simba, rule Simba]

(Chant)
Hemna iyo
Hemna iyo
Hemna nkosi

Oh busa Simba iyo [Rule Simba]
Vusa amakhosi [Wake the ancestors]
Vusa amdlozi bo [Wake the spirits]
Busa Simba iyo [Rule Simba]
(Repeat to end)

zulumaiden@live.com
visit http://isizulu.net/

[PLAY]
460>_2585830

Learn isiZulu
Lesson 32
Myths and poem

Intulo – skinny small Lizard
Tokoloshe- Hairy dwarf life evil creature
Unwaba – chameleon
Amadlozi – Ancestors
Isangoma – woman witch doctor (crazier version of a fortune teller )
Inyaga – healer
ukuyalobola

http://www.poemhunter.com/i/ebooks/pdf/llm_mbatha_2009_1.pdf
Poem by LLM Mbatha
Kuyangithokozisa

Kuyangithokozisa
Ukukhuluma nawe
Ngisho noma – even though
Izintaba zingisithele- the mountains are hiding(shading)
Ngicabanga ukumamatheka kwakho – i am thinking of your smile
Ngigcine sengihleha ngedwa – i end up laughing by myself
Lapho ngisalele – while am sleeping
Sengiziphaphama – suddenly wake up
Ngiphupha kanjena – dreaming
Ngikuzwe usho – hear you
Ungitshela ukuthi – telling me
Kuyafana nje – it’s the same
Nalapho kewe- with you there
Enhliziyweni yakho- in your heart
Uku phaphama, uku phupha- waking up, dreaming
Uku thandana kewthu- about our love

zulumaiden@live.com
visit http://isizulu.net/

[PLAY]

Next Page